Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Detaljplaneprocessen

Här förklarar vi förenklat hur det vanligtvis går till när en ny detaljplan tas fram.

1. Detaljplanen påbörjas

Stadsbyggnadskontoret börjar rita på nya kvarter, vägar, parker och torg till det som ska bli den nya stadsdelen. Det är denna detaljplan som bestämmer hur området får se ut när man sedan ska bygga.

I vårt fall är det SMUAB tillsammans med stadsbyggnadskontoret som planerar i vilken ordning man påbörjar olika detaljplaner inom Södra Munksjön.

2. Samråd

När förslaget till detaljplanen är färdigt bjuder man in berörda intressenter, myndigheter och allmänhet att titta på planen och tycka till om den. Efter att samrådstiden löpt ut går man igenom synpunkterna. Planen kan därefter bearbetas. Läs mer om samråd här.

3. Granskning

När detaljplanen bearbetats utefter ny information eller de synpunkter som kommit in under samrådet, ställs det slutliga planförslaget ut för granskning. På samma sätt som på samrådet får intressenter återigen komma med synpunkter på planen. Alla synpunkter sammanställs samt kommenteras av kommunen.

4. Detaljplanen antas och vinner laga kraft.

En detaljplan kan antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat antagandebeslutet eller när högre instanser har avslagit inkomna överklaganden. När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggprocessen starta!