Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild över en liten park i Skeppsbron. I bilden syns prunkande blomsterplanteringar i olika färger, träd och buskar, en parkbänk med en vuxen och två barn och en person som leder en cykel.

Parker i Skeppsbron

I Skeppsbron planeras det för flera parker och stora grönområden. Alla parkerna byggs i etapper och här kan du läsa er om de planerade parkerna.

Under 2016 påbörjades arbetet med gestaltning och innehåll i parker och gator i Skeppsbron. Som en del i detta hölls en medborgardialog där vi fick veta vad ni tyckte var viktigt att få med i parkerna. Samtidigt togs 3 olika arkitektförslag fram för parkerna och gatornas utseende och innehåll.

Skeppsbroparken

Skeppsbroparken är indelad i två etapper, en västra och en östra. Arbetet med att färdigställa den västra startade sommaren 2024 och kommer pågå under en lång tide men ibland tar det paus. Det är för att ta hänsyn till häckningstiden för de djur som bor i och omkring vattnet. Stundtals kan även delar av parken behöva stängas av helt på grund av säkerhet för de som jobbar och dig som passerar. Då flyttas promenadstråket upp till Skeppsbrogatan.

Byggnationen av den västra delen startar sommaren 2024 och beräknas stå klar i december 2025.

Den östra delen har vi nu ett färdigt gestaltningsförslag för och arbetet med att bygga ut denna dela ligger fortfarande en bit fram i tiden.

Parkettparken

I den västra delen av Skeppsbron finsn också en mindre kvarterspark, Parkettparken. Den igger mitt bland kvarteren i den västra delen av Skeppsbron, ska upplevas som en lugn grön oas, ett vardagsrum för de boende i närområdet. Vackra busk- och perennplanteringar avskärmar mot gatorna och skapar rumslighet, blomsterprakt och årstidsförändringar. En soltrappa med en stor variation av sittplatser placeras i bästa solläge.

Magasinsparken

Magasinsparken är även den en kvarterspark men ligger i den östra delen av Skeppsbron.Denna park har ännu inte kommit så långt i planeringen så här finns ännu inget förslag framtaget.