Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild Munksjökajen. Människor i rörelse framför byggnader.

Munksjökajen

Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet! Munksjökajen kommer sträcka sig längs med hela Munksjöstaden upp till brofästet vid högskolan. I projektet ingår även Munksjötorget. Under 2016 och 2017 pågår gestaltningsarbetet och detaljplaneringen.

Beskrivning av platserna

Munksjökajen utgör en långsmal sträcka som börjar vid högskolan i norr. Sträckan varierar mycket i bredd - den smalaste delen är endast ca 4,5 m medan den i söder blir upp till 41 m bred. Gång och cykelvägar är givna delar av sträckan, men de kan även innehålla grönska, platser för avkoppling eller aktiviteter av olika slag.

Munksjötorget i Munksjöstaden blir en viktig mötesplats som präglas av den platsspecifika industriella miljön med bevarade hundraåriga industrilokaler som görs tillgängliga för publika verksamheter. Området ska bli en trevlig torgmiljö för till exempel kultur, event och serveringar.

Gestaltningsuppdrag

Under 2016 har tre olika arkitektkontor fått lämna in förslag på Munksjökajens utformning. Arkitektkontorens uppdrag bestod av att ta fram gestaltningsförslag för den offentliga miljön på Munksjökajen samt Munksjötorget. Förutom att skapa ytor och stråk där man trivs och vill vistas har det varit särskilt viktigt att bevara och integrera de kulturhistoriska byggnades som finns på området. Arkitektkontoren som deltagit i projektet är:

Medborgardialog

Under hösten 2016 höll SMUAB i en medborgardialog för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron där allmänheten fick tycka till om vad man vill ha och kunna göra på platserna. Medborgarförslagen tas tillvara i den slutliga utformningen av Munksjökajen.

Fortsatt arbete

Under slutet av 2016 och början av 2017 har de tre gestaltningsförslagen utvärderats och sammanställts. Den bästa kombinationen av förslagen ligger, tillsammans med medborgarförslagen, till grund för den slutliga utformningen av Munksjökajen. Planen är att byggprocessen kan starta under 2018.