Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Frågor och svar

Allt är inte alltid solklart när man ska bygga helt nya stadsdelar. Här har vi samlat ett gäng frågor och funderingar som vi ofta får. Kontakta oss gärna om du undrar något som du inte får svar på här!

 1. Varför valde man att lägga utvecklingen av området Södra Munksjön i ett kommunalt aktiebolag, och inte på Stadsbyggnadskontoret som man brukar?
  • Svar: Att utveckla Södra Munksjön är ett stort uppdrag och kommer pågå under lång tid. För att kunna lägga fullt fokus på uppdraget och hålla tempot uppe i projektet var en lösning att bilda ett bolag. En annan anledning var att kommunen inte äger eller ägde all mark i området och då behöver utveckla området tillsammans med andra fastighetsägare. Nu äger bolaget all kommunens mark och får på så sätt bilda samarbetsavtal med övriga markägare och tillsammans med dem utveckla området.

 2. Vad gör Södra Munksjön Utvecklings AB, ”SMUAB”?
  • Svar: Södra Munksjön Utvecklings AB, ett helägt kommunalt bolag, har två uppdrag för att bidra till kommunens utveckling. Inom området Södra Munksjön ska bolaget förverkliga de tidigare framtagna visionerna och skapa ett attraktivt område för olika verksamheter och för boende. Man har ett samlat ansvar för hela området och ska fungera som en katalysator för utvecklingen.

   Bolagets andra uppdrag är att aktivt verka för utvecklingen och attraktiviteten inom industri- och logistikområdet LogPoint South Sweden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I uppdraget ingår att arbeta för expansion såväl som utveckling av service, kommunikationer och innovation.

   Södra Munksjön Utvecklings AB ska leda, driva och ha helhetsansvaret för bägge dessa
   områden och genom detta bidra till att bygga knutpunkten i framtidens Jönköping.

 3. Vad är Ramprogrammet för Södra Munksjön?
  • Svar: Ramprogrammet för Södra Munksjön Pdf, 28.9 MB, öppnas i nytt fönster.är en så kallad fördjupad översiktsplan som ligger till grund för områdets utformning och utveckling och ger en huvudstruktur inom vilken stadsutvecklingen skall ske. Ramprogrammet antogs av Jönköpings kommunfullmäktige den 29:e november 2012. Planförslaget i Ramprogrammet föreslår bland annat en varierad bebyggelse, ett samspel mellan natur och stad, ett hänsynstagande av kulturhistoriska miljöer, bra kommunikation samt god och spännande arkitektur.
 1. Hur mycket kommer det kosta att bygga om ett så stort område som Södra Munksjön är?
  • Svar: Självklart kommer det kosta en hel del pengar att exploatera så här mycket mark. Det är omöjligt idag att säga en exakt summa som det kommer kosta eftersom projektet är långt, mycket kan ändras och vi idag inte har hela bilden av vad som behöver göras i alla delar. Men Jönköping behöver också utvecklas och få nya bostäder vilket gör det nödvändigt att expandera vår stadskärna.

 2. Hur lång tid kommer det ta att bygga Södra Munksjön i sin helhet
  • Svar: Enligt vår preliminära exploateringstidsplan Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.beräknas sista delen av Södra Munksjön vara helt färdigställd vid 2050. Det kan hända mycket under så lång tid som kan påverka takten i projektet, t ex konjunkturer och tillväxt. Många delområden i Södra Munksjön kommer vara färdigbyggda betydligt tidigare, men i sin helhet beräknar man alltså att stadsomvandlingen av Södra Munksjön kommer ta runt 35 år totalt.

 3. När kommer ni igång med byggandet av Södra Munksjön?
  • Svar: Vi har redan börjat! Munksjöstaden är redan full av bostäder, handel, liv och rörelse och i Skeppsbron byggs det också för fullt.
 1. Vad är skillnaden på ”Munksjöstaden” och Södra Munksjön?
  • Svar: Munksjöstaden” är stadsdelsnamnet för det delområde som utvecklas av Tosito ABoch Lustgården AB. Munksjöstaden är ett delområde inom Södra Munksjön. Södra Munksjön refererar alltså till hela utvecklingsområdet, medan Munksjöstaden är ett av fem delområden inom Södra Munksjön.

 2. Vad heter de olika delområdena/stadsdelarna inom Södra Munksjön?
 3. Vilka är Tolust? / Har SMUAB ansvar för utvecklingen av Munksjöstaden?
  • Svar: Munksjöstaden utvecklas av det privata exploateringsbolaget Tolust = Tosito AB och Lustgården AB. Tolust står alltså för själva planeringen, byggnationen och marknadsföringen av detta område. Kommunen och SMUAB har dock ett ansvar för att se till att de allmänna platserna tillgodoser kommunens och medborgarnas behov och önskemål.

   Sammansfattningsvis kan man alltså säga att SMUAB inte har ansvar för utvecklingen av Munksjöstaden förutom när det kommer till de allmänna platsytorna, såsom parker, torg och kaj.
 1. Vad ska jag göra om jag behöver felanmäla min fastighet?
 2. Ska SMUAB äga alla fastigheter i Södra Munksjön?
  • Svar: Nej, SMUAB behöver inte äga alla fastigheter i Södra Munksjön för att utveckla området. Dock så ingår det i SMUABs ägardirektiv Pdf, 118.7 kB, öppnas i nytt fönster. att ha rådighet över marken som ska detaljplaneläggas. Detta kan förutom att äga marken innebära att man gemensamt och i enighet med övriga fastighetsägare utvecklar området. SMUAB behöver därför inte själva äga all mark men behöver äga en viss del av marken för att tillgodose kommunens och medborgarnas intressen.

 3. Kan jag sälja min fastighet till er?
  • Svar: Om du är intresserad av att sälja så hör av dig så tittar vi på om det är intressant för oss att köpa din fastighet.

 4. Jag driver en verksamhet i Södra Munksjön och undrar hur länge jag får vara kvar?
  • Svar: Vår tidplan revideras löpande, därför är det alltid bäst att kontakta oss så att du får en bättre uppfattning om vad som gäller för platsen där just din verksamhet finns.

 5. Min verksamhet ligger mitt i området och jag behöver flytta den till något annat ställe. Kan ni hjälpa mig?
  • Svar: Självklart ska vi försöka hjälpa dig! Ta kontakt med oss så kan vi se om vi hittar en annan lösning för dig både i befintliga lokaler eller om vi ska titta på en omlokalisering. SMUAB äger en del av marken på Logpoint South Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det kan finnas möjligheter att etablera sig. Om du är intresserad av något annat område så hör av dig då vi samarbetar med kommunens näringslivsavdelning som kan hjälpa till att hitta alternativ placering.

 6. Jag är hyresgäst hos er, behöver jag flytta?
  • Svar: Troligtvis behöver du så småningom flytta ut. Men det kan dröja länge, beroende på vart i området du hyr. Vi informerar löpande alla våra berörda hyresgäster och det kommer även information om vad som händer i området via vårt nyhetsbrev som du kan anmäla dig till. Om du är orolig för din situation så hör gärna av dig till oss!
 1. Hur går det till när man bygger och utvecklar Södra Munksjön?
 2. Vem bygger och säljer bostäder i Södra Munksjön?
  • Svar: Varje fastighetsägare som är med och utvecklar ett delområde i Södra Munksjön ansvarar för själva byggnationen av sitt eller sina kvarter.

   Vi på SMUAB kommer inte själva att bygga på våra kvarter utan säljer byggrätten till en byggaktör, ofta via en så kallad markanvisning. Den byggaktör som vi väljer ut i markanvisningen måste gå med på de krav som vi ställer på kvarteret i form av hållbar utveckling, innehåll, antal lägenheter osv.

   Försäljning av bostäder i ett delområde görs via respektive fastighetsägare eller byggaktör. Läs gärna mer om Skeppsbrons bostäder här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 3. Hur gör man om man vill vara med i en markanvisning?
  • Svar: Byggaktörer som är intresserade kan anmäla sig här för att få en inbjudan när en framtida markanvisning sätts igång. Vi kommer även lägga ut informationen här på webben och i vissa av våra andra kanaler när en markanvisning startas, så håll ögonen öppna!
 1. Hur tänker ni kring hållbar utveckling i Södra Munksjön?
 1. Vad innebär höghastighetsbanan för området?
  • Svar: En framtida höghastighetsbana kommer göra Jönköping till ett både ett regioncentrum och ett nationellt nav i det nya järnvägssystemet. Järnvägen kommer ha stor påverkan på utveckling, tillväxt och arbetsmarknader för hela kommunen och regionen. Med en station kommer området ännu mer fyllas av liv och rörelse med människor som är i behov av såväl service, handel och resturanger som kontor, evenemangslokaler och boende.

 2. Vad händer med Södra Munksjön om det inte blir någon höghastighetsbana över huvudtaget?
  • Svar: Även om Södra Munksjön inte på samma sätt blir en knutpunkt i landet kommer området med eller utan station vara en viktig knutpunkt i Jönköping. Här samlas de som bor och jobbar i Södra Munksjön, men också andra som vill besöka serviceutbudet eller härliga grönytor. På marken där det annars skulle gått en höghastighetsbana tillåts plats för t.ex. ännu fler bostäder och arbetsplatser.

 3. Kommer den andra stationen i Jönköping ligga kvar om höghastighetsbanan hamnar i Södra Munksjön?
  • Svar: Ja, den kommer finnas kvar vad vi vet just nu. Eftersom den viktiga Jönköpingsbanan fortfarande går genom Jönköping via stationen vid Vätterns strand så måste banan vara kvar där. I framtiden kanske man hittar ett annat sätt att binda ihop järnvägssystemen.

 4. Vad händer med godsbangården?
  • Svar: Godsbangården på Ljungarum behöver på sikt flytta för att man ska kunna bygga bostäder nära. Idag går det transporter med farligt gods på järnvägen och dessa kan inte passera för nära bostäderna. När höghastighetsjärnvägen kommer så är det troligtvis på platsen där godsbangården ligger idag som den kommer dras in och igenom Södra Munksjön.
 1. Vad ska man göra med oljedepån i Östra Munksjön?
  • Svar: Oljedepån kommer i framtiden behöva flyttas. De har idag järnvägsförbindelse med transporter av farligt gods som man i framtiden inte kommer kunna köra genom området pga av bostäder.

 2. Vad är Kvarteret Ödlan?
  • Svar: Kvarteret Ödlan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ligger i Skeppsbrons östra del och ska vara ett kultur- och naturhus med verksamheter av tillfällig karaktär som är öppna för alla. Projektets grundidé bygger på att aktivera, och skapa en mötesplats i, Södra Munksjön och framtida stadsdelen Skeppsbron under tiden byggnation och utveckling pågår.

   Kvarteret Ödlan är ett samverkansprojekt mellan Kultur & Fritidsförvaltningen (KFF) i Jönköpings kommun och SMUAB. SMUAB äger fastigheten där Kvarteret Ödlan ligger. KFF har huvudansvaret för verksamhetetn och innehållet i Kvarteret Ödlan.