Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag som ska leda och driva stadsutvecklingen i Södra Munksjön.

Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, har två huvuduppgifter. Den ena är att leda stadsutvecklingen och göra verklighet av det antagna ramprogrammet för Södra Munksjön. Bolaget har ett samlat ansvar och ska vara drivkraften för frågorna och utvecklingen inom området samt ha helhetsbilden för stadsomvandlingen. I detta ingår bland annat att förvärva, förvalta och sälja fastigheter samt att driva framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner. Den andra huvuduppgiften handlar om logistik- och industriutveckling av det expansiva logistikområdet LogPoint South Sweden.

Verksamheten ska bedrivas med gott samarbete och i samverkan med olika kommunala förvaltningar och externa parter, intressenter och allmänhet i området både söder om Munksjön och på LogPoint.

Södra Munksjön Utvecklings AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100% av Jönköpings kommun.

Styrelse - ordinarie ledamöter
Mona Forsberg, ordförande (s)
Lena Sumedrea, 1:e vice ordförande (c)
Joakim Dahlström, 2:e vice ordförande (m)
Lynn Carlsson, ledamot (s)
Andreas Sturesson, ledamot (kd)
Anna-Karin Carstensen, ledamot (l)
Bengt Blom, ledamot (sd)

Verkställande direktör
Katarina Bröms

Vill du ha årsredovisningarna i sin helhet? Kontakta oss på info@sodramunksjon.se