Princip 4: Innovativa och långsiktiga lösningar

Förutsättningar ska skapas för en fossilfri och giftfri livsmiljö samt i övrigt en minimal negativ belastning på människor och miljö. Detta tänker vi uppnås genom hållbart byggande och framtidsinriktade lösningar som bidrar till att det ska vara lätt att göra rätt i vardagen. En robust och säker VA- och energiförsörjning samt kommunikation som klarar olika typer av potentiella kriser och hot ska även säkerställas. Genom samverkan, delaktighet och strategiska satsningar skapas nya förutsättningar för företagande och verksamheter som ökar hela stadens dragnings- och attraktionskraft.

Delmål 4.1

Genom informations- och kommunikationsteknologins (IKT) och öppna nätfiberlösningar skapas hållbara, innovationsdrivande och kostnadseffektiva förutsättningar för boende och offentlig miljö.

Delmål 4.2

En låg resursanvändning med cirkulära och energieffektiva flöden för både förnybara och icke förnybara resurser och avfall ska tillämpas. Vidare ska även val av material och produkter göras utifrån en minimerad spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Delmål 4.3

Energianvändningen ska minimeras och återvinning av spillvärme och småskalig produktion av el ska eftersträvas. Resurseffektiva förnybara energikällor som har en begränsad miljö- och hälsopåverkan ska användas för att säkerställa att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara nära noll utifrån hela energisystemet som referensram.

Delmål 4.4

Innovativa lösningar ska eftersträvas inom exempelvis boende- och upplåtelseformer, ny teknik, kommunikation, mötesplatser och liknande i syfte att tillgodose människors rättigheter, öka välbefinnandet, minska miljöbelastningen och stärka ekonomin.