Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Princip 3: Hållbart resande och hög tillgänglighet

I den moderna blandstaden är funktioner och anläggningar nära och lättillgängliga för alla och det är enkelt att välja hållbara sätt att förflytta sig inom, till och från området. Gående och cyklister prioriteras tillsammans med en attraktiv kollektivtrafik för att skapa god tillgänglighet och levande gaturum.

Delmål 3.1

Främja attraktiva, yt- och energieffektiva och lättillgängliga resealternativ och därigenom minska behovet av privata motorfordon.

Delmål 3.2

Den urbana stadsstrukturen ska skapa förutsättningar för att alla människors rättighet att ta del av vård, service, skola, handel, stråk, kultur och platser för rekreation säkerställas.

Delmål 3.3

Förutsättningar för samordnade varuleveranser, inklusive transport med cykel, samt fossilfria transporter i allmänhet ska skapas.

Delmål 3.4

Gaturummet ska genom sin utformning främja trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, lägre hastigheter och bullernivåer samt bra luftkvalitet. Parkeringsytor för bil och cykel i garage ska utformas på ett sätt som skapar förutsättningar för samutnyttjande, flexibel framtida användning och möjligheten till plantering av stora träd.

Illustration över hållbarhetsprogrammets fyra principer. (Klicka på bilden för att se den större)

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster