Princip 3: Hållbart resande och hög tillgänglighet

I den moderna blandstaden ska funktioner och anläggningar vara nära och lättillgängliga för alla och det är enkelt att välja hållbara sätt att förflytta sig inom, till och från området. Gående och cyklister ska prioriteras tillsammans med en attraktiv kollektivtrafik för att skapa god tillgänglighet och levande gaturum.

Delmål 3.1

Främja attraktiva, yt- och energieffektiva och lättillgängliga resealternativ och därigenom minska behovet av privata motorfordon.

Delmål 3.2

Den urbana stadsstrukturen ska skapa förutsättningar för att alla människors rättighet att ta del av vård, service, skola, handel, stråk, kultur och platser för rekreation säkerställas.

Delmål 3.3

Förutsättningar för samordnade varuleveranser, inklusive transport med cykel, samt fossilfria transporter i allmänhet ska skapas.

Delmål 3.4

Gaturummet ska genom sin utformning främja trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, lägre hastigheter och bullernivåer samt bra luftkvalitet. Parkeringsytor för bil och cykel i garage ska utformas på ett sätt som skapar förutsättningar för samutnyttjande, flexibel framtida användning och möjligheten till plantering av stora träd.