Princip 1: Blandstaden för alla att mötas och må bra i

Stadsmiljön ska skapa förutsättningar för stor mångfald och variation mellan gammal och ny bebyggelse, både i gestaltning och funktion för boende, handel, service, rekreation, kultur och arbetsplatser. Blandstaden ska utgå ifrån social hållbarhet där människans välbefinnande står i centrum. Genom att tillgodose människors rättigheter ska goda, trygga och jämställda och jämlika mötesplatser och en hälsosam livsmiljö skapas.

Delmål 1.1

Stadens allmänna platser ska utformas jämställt så att de blir den självklara mötesplatsen och ”vardagsrummet” för alla och säkerställa människors rättigheter till grönytor, rekreation
och funktioner. De ska upplevas trygga och säkra att vistas i under alla tider på dygnet och året runt. Detta skapas genom väl gestaltade byggnader och miljöer och utformning av de offentliga rummen där barnperspektivet och god tillgänglighet särskilt ska beaktas för att skapa utrymme åt alla.

Delmål 1.2

God luftkvalitet och goda ljudförhållanden ska genom god planering och åtgärder säkerställas i ett tidigt skede, både i boendemiljöer och på allmänna platser. Träd och grönska ska, bland andra insatser, användas för detta ändamål.

Delmål 1.3

Belysning ska vara energieffektiv och göra stadsrummet tryggt, överskådligt, vackert, stimulerande och behagligt att vistas i. Bostäder ska ha goda ljusförhållanden genom tillgång till himmelsljus och direkt solljus. Bostadsgårdar ska ha bra mikroklimat avseende solljus, skugga och vind.

Delmål 1.4

Det ska finnas långsiktigt hållbara och lönsamma förutsättningar för utveckling och
drift av olika verksamheter och kultur och kulturarv ska utgöra viktiga utgångspunkter
för stadsutvecklingen. Olika typer av upplåtelse-, användnings- och ägandeformer (t.ex.
företagande, skola, vård och omsorg, mindre lägenheter, gemensamhetslokaler och
bottenvåningar) ska användas för att uppnå en blandad befolkning. Skolor, förskolor och
äldreboenden ska vara jämställt och jämlikt utformade och med goda och för ändamålet
väl anpassade utomhus- och inomhusmiljöer och vara en integrerad del i utvecklingen av
området.