Princip 2: Vatten och grönska runt hörnet

Med hänsyn till naturens ekosystemtjänster och förutsättningar ska en stad skapas där våra liv och verksamheter kan ge en minimal negativ belastning och en ökad positiv påverkan på natur och människor. Mångfunktionella grönytor och vatten ska användas för att skapa sociala sammanhang, främja biologisk mångfald och skapa en robusthet i samhället inför kommande klimatförändringar.

Delmål 2.1

För att säkerställa människors rättighet till rekreation och grönska ska avståndet till närmaste grönområde ska vara max 200 m. Grönområden ska vara utformade för alla och det ska finnas minst 10 m2 grönyta per boende i snitt inom utvecklingsområdet. För att skapa en sammanhållen och högkvalitativ grönstruktur, inom och utanför kvartersmark, ska grönytefaktor användas.

Delmål 2.2

Mångfunktionella och varierande grönytor (i typ, art och ålder) och vatten med tillhörande ekosystemtjänster som ger goda förutsättningar för hälsosam luftkvalitet, ljudmiljö,mikroklimat och omhändertagande av dagvatten ska skapas eller vidmakthållas, vilket stärker fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Delmål 2.3

Samhällets robusthet ska säkras och sårbarheten för framtida ökade temperaturer, extrema skyfall, stigande nivåer i omgivande vattendrag ska minimeras och ett funktionellt och hållbart omhändertagande av spill- och dagvatten som i förlängningen leds ut i Vättern ska säkerställas.

Delmål 2.4

Mark ska användas på ett resurseffektivt sätt, anpassat till lokala förutsättningar och behovet av infrastruktur, både ovan och under mark, ska säkerställas. Förorenade jordmassor ska omhändertas så att risk för utlakning minskas och sanerad mark ska minst vara lämplig för bostäder där så är relevant. Befintliga naturvärden och levande kulturhistoria ska bevaras, användas och/eller utvecklas när så är möjligt.