Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook
Instagram
Twitter

Så här bygger vi Södra Munksjön

Hur går det egentligen till när helt nya stadsdelar ska utvecklas och byggas? Vi förklarar processen i Södra Munksjön från start till mål och reder ut begrepp och funderingar man brukar komma i kontakt med längs vägen.

Byggloggen - västra Skeppsbron

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron? Följ de senaste anteckningarna i byggloggen! Vill du veta mer om vad som händer? Kontakta VD Henrik Gustafsson.

Svårt att hänga med bland begreppen? Här förklarar vi mer!

  • Förbesiktning för VA och mark har utförts. Besiktningar och avslutande åtgärder pågår.
  • Montage av anläggningskompletteringar pågår. Stödremsa läggs ut.
  • Asfaltering på samtliga gator är klart. Montage av bänkar, cykelställ, papperskorgar, planteringsskydd mm. pågår.
Detaljplaneprocessen

1. Detaljplanen påbörjas

Stadsbyggnadskontoret börjar rita på nya kvarter, vägar, parker och torg till det som ska bli den nya stadsdelen. Det är denna detaljplan som bestämmer hur området får se ut när man sedan ska bygga.

I vårt fall är det SMUAB tillsammans med stadsbyggnadskontoret som planerar i vilken ordning man påbörjar olika detaljplaner inom Södra Munksjön.

2. Samråd

När förslaget till detaljplanen är färdigt bjuder man in berörda intressenter, myndigheter och allmänhet att titta på planen och tycka till om den. Efter att samrådstiden löpt ut går man igenom synpunkterna. Planen kan därefter bearbetas.

3. Granskning

När detaljplanen bearbetats utefter ny information eller de synpunkter som kommit in under samrådet, ställs det slutliga planförslaget ut för granskning. På samma sätt som på samrådet får intressenter återigen komma med synpunkter på planen. Alla synpunkter sammanställs samt kommenteras av kommunen.

4. Detaljplanen antas och vinner laga kraft.

En detaljplan kan antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat antagandebeslutet eller när högre instanser har avslagit inkomna överklaganden. När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggprocessen starta!

Förberedelse för byggnation

Innan byggnaderna och bostäderna i sig kan börja byggas är det en hel del som måste förberedas och planeras:

Projektering

Gator, ledningar, parker, cykelbanor och andra allmänna ytor måste "projekteras" innan allt sätter igång. Detta handlar om att vi i detalj planerar och ritar på hur de olika bitarna ska hänga ihop för att allt i den nya stadsdelen ska fungera. Projekteringen påbörjas parallellt med detaljplanen för respektive delområde, men slutförs efter att detaljplanen vunnit laga kraft då man har de allra sista detaljerna klara. Tänk dig att projekteringen är som ett pussel där man ska få ihop hur all sorts infrastruktur ska hänga ihop för att skapa en så bra och välfungerande stadsdel som möjligt!

Rivning

De gamla byggnaderna behöver såklart rivas innan de nya kvarteren och gatorna kan byggas. Om något hus pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt så kan det bevaras till den framtida stadsdelen.

Arkeologiutredning

Innan man börjar gräva bort eller göra något med marken behöver en arkeologiutredning göras. Läs mer om vår senaste arkeologiutredning i Skeppsbron.

Marksanering

Vi måste även oftast rengöra marken på föroreningar innan den nya byggnationen påbörjas. Detta görs genom att man antingen tar bort de smutsiga massorna helt, eller ”tvättar” jorden och grundvattnet på plats och behåller det.

Markförberedelse

När vi väl rivit och sanerat så påbörjas anläggningsarbetet med gator, vägar, vatten- och avlopp, fjärrvärme osv. så att allt är på rätt plats när kvartersbyggnaderna ska byggas. Grunden till husen förbereds också genom tex. pålning. För att förbereda för framtida översvämningsrisk höjs kvartersmarken i Södra Munksjön.

Vem bygger och säljer bostäder i Södra Munksjön?

Södra Munksjön Utvecklings AB äger inte, och kan inte äga, all mark i Södra Munksjön. Istället går bolaget ihop i samverkansgrupper med andra fastighetsägare som vill vara med och utveckla respektive delområde. I samverkansgruppen jobbar man gemensamt kring många frågor som till exempel gestaltning av byggnaderna, parkeringslösningar och hållbar utveckling. Dock ansvarar varje fastighetsägare för själva byggnationen av sitt eller sina kvarter.

Vi på SMUAB kommer inte själva bygga på våra kvarter utan säljer byggrätten till en byggaktör, ofta via en så kallad markanvisning. Den byggaktör som vi väljer ut måste gå med på de krav som vi ställer på kvarteret i form av t.ex. hållbar utveckling, gestaltning, innehåll, antal lägenheter osv. Byggaktörer som är intresserade av att få en inbjudan till en kommande markanvisning kan anmäla sig här.

Försäljning av bostäder i ett delområde görs via respektive fastighetsägare eller byggaktör. Läs mer om Skeppsbrons bostäder och lokaler här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster