Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Inkomna gestaltningsförslag

Som en del av utvecklingen av Munksjökajen och allmänna platser i Skeppsbron har olika arkitektkontor fått i uppdrag att ta fram gestaltningsförslag för platserna. Det bästa förslaget – eller den bästa kombinationen av förslagen – kommer tillsammans med allmänhetens åsikter ligga till grund för den mer detaljerade planeringen av de olika platsernas utformning.

Två separata projekt har genomförts; ett för parkerna i Skeppsbron och ett för Munksjökajen. Detta har resulterat i tre förslag för vardera område som du nu kan se i vår utställning eller ladda ner som PDF:er här på webben!

Gestaltningsuppdrag Munksjökajen

Syftet med att öppna upp Munksjökajen är att skapa ett nytt torg och en förlängning av den befintliga hälsans stig genom Munksjöstaden upp till det västra brofästet. Målet är att skapa allmänna platser som blir attraktiva både för de framtida boende i Munksjöstaden samt för Jönköpingsbon och besökare till Jönköping.

Arkitektkontorens uppdrag bestod av att ta fram gestaltningsförslag för den offentliga miljön på Munksjökajen. Detta inkluderar kajen i sin helhet samt Munksjötorget. Förutom att skapa ytor och stråk där allmänheten trivs och vill vistas har det varit särskilt viktigt att bevara och integrera de kulturhistoriska industribyggnaderna som finns på området.

Till grund för gestaltningsuppdraget ligger program för förnyelse av Munksjökajen Pdf, 17.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Uppdragstagare är:

  • 02 Landskap
  • Sweco
  • Sydväst

Gestaltningsuppdrag allmän plats Skeppsbron

Enligt den detaljplan som varit ute på samråd är det tänkt att Skeppsbron ska få en tät kvartersbebyggelse där gatumiljöer och parker blir viktiga komplement för att erbjuda en välfungerande och attraktiv livsmiljö.

Arkitektkontorens uppdrag omfattade utformningsidéer för strandparken som sträcker sig längs med Skeppsbrons norra sida sant två mindre kvartersparker mitt i området. Uppdraget omfattade även förslag på gestaltning av två öst-västliga gångfartsgator samt den breda nord-sydliga Tallahovsesplanaden.

För strandparkens del var det i uppdraget viktigt att ge förslag på hur man kan skapa en aktivitetspark samt att få in så mycket grönska som möjligt. Trygghet, belysning och tillgänglighet var andra viktiga aspekter.

Till grund för gestaltningsuppdraget finns ligger program för utformning av allmän plats – Skeppsbron. Pdf, 17.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdragstagare är:

  • Atkins, Göteborg
  • Kook & Tjäder, Göteborg
  • Radar arkitektur & planering, Göteborg
Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter