Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Vetenskapliga rådet

När kvalet i markanvisningen från Öljetten avslutades togs samtliga förslag till en bedömningsgrupp som skulle genomföra utvärderingen, främst utifrån social hållbarhet, som var grunden till tävlingen. Till sin hjälp hade gruppen ett vetenskapligt råd som kunde ge den akademiska synen på social hållbarhet.

För att bedömningsgruppen skulle kunna fatta ett så välförankrat och genomarbetat beslut som möjligt togs ett vetenskapligt råd in som hjälp. Det vetenskapliga rådet skulle ge sin syn på social hållbarhet men också en möjlighet att lämna sina synpunkter på de inkommna förslagen. Inspelet från rådet har sedan varit en del i bedömningen tillsammans med de andra delar som bedömningsgruppen diskuterat och värderat.

Tre forskare med olika ingång och vinklar runt social hållbarhet togs in i det vetenskapliga rådet.

Martin Grander - forskare vid Malmö Universitet. Martins forskning och undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen. Framförallt ligger hans intresse i boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, integration och segregation. Martin har under en längre tid studerat frågan om offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på nationell och lokal nivå.
Se Martin Granders dragning här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pernilla Hagbert - har en doktorsexamen i arkitektur från Chalmers tekniska universitet men arbetar idag vid KTH. Där arbetar hon för närvarande som forskare vid avdelningen för urbana och regionala studier vid Institutionen för stadsplanering och miljö. Hennes forskning inkluderar sociokulturella aspekter av hemrelaterade frågor och vardagsliv, att kritiskt undersöka tolkningar av hållbarhet i bostäder och stadsutveckling och utforska normkritiska, alternativa sätt att leva.
Se Pernilla Hagberts dragning här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ebba Högström - Ebba Högström är universitetslektor i urbana studier vid institutionen för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Ebbas forskningsintresse handlar om samhälleliga institutioner, planering och arkitektur med särskilt intresse för välfärdens och hälsans geografier. Metodologisk är hon intresserad av (auto)etnografiska förhållningssätt för att fånga subjektiva erfarenheter och för att experimentera, analysera och representera rum och rumsliga upplevelser.
Se Ebba Högströms dragning här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.