Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Munksjö fabriksområde,Skeppsbron

Munksjökajen - ett nytt vardagsrum i Jönköping

En stor del av Munksjökajen nedanför Munksjö pappersbruk är nu färdigrenoverad och öppnar därför upp för allmänheten den 26 oktober kl. 9.00. Kajen är än så länge enbart öppen från parkeringen nedanför Hälsohögskolan. I framtiden blir kajen en naturlig del av gång- och cykelvägen runt Munksjön.

Kajen blir ett nytt vardagsrum, en plats att mötas på, nära Munksjöstaden. Kajen har mycket sittplatser och vi har också byggt ett utegym. I framtiden när den hänger ihop med promenaden runt Munksjön blir det ett fint stråk att promenera och cykla, säger Peder Lundberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Varför är kajen en återvändsgränd just nu?

Jönköpings kommun äger inte marken vid södra delen av kajen. Bygatan som går ner från Barnarpsgatan till kajen är också privat ägd och får inte användas utan att det avtalas. Samtidigt måste gående och cyklister i så fall kunna passera trafiksäkert.

Vi hoppas att de avtal och beslut som krävs för att bygg­aktören ska kunna färdigställa sista etappen av Munksjöstaden snart är klara. I samband med det ska hela strandpromenaden som ansluter till kajen färdigställas. Både tidplanen för färdigställande och möjligheten till tillfälliga lösningar är osäker. Därför är Munksjökajen just nu en återvändsgränd, säger Peder.

Hur ska det bli i framtiden?

Kommunens och SMUABs ambitioner för den södra delen av kajen och ytorna runtomkring är höga. Planerna för Munksjökajens och torgytornas utformning blev klara redan 2017. De grundar sig på en kombination av tre olika arkitektkontors förslag för platserna samt förslag och synpunkter från en medborgardialog. Målet är en sammanhängande strandpromenad ner mot Skeppsbron och vidare runt Munksjön.

Vi tror det är viktigt att knyta ihop stadsdelarna runt Munksjön. Där spelar Munksjökajen en betydelsefull roll. När dessutom den stora strandparken så småningom är färdig i Skeppsbron kommer både boende i Munksjöstaden, Skeppsbron och övriga Jönköping kunna njuta av ett sammanhängande grönt stråk runt hela sjön, säger Jenny Lagström tf. VD på SMUAB.

Munksjökajens fortsättning söderut kommer ansluta till en grön parkyta. Platsen ska alltså både fungera som en park åt de boende i Munksjöstaden samt vara en del av det allmänna kajstråket. Det kommer bli en varierande miljö med terrasser åt söder, möjlighet till café- och restaurangverksamhet, aktivitetsytor, sittplatser och gröna inslag.

Det kommer anläggas flera torgytor i området intill kajen. Dessa torgytor är placerade i stadsdelens kulturhistoriska kärna intill bevarade industribyggnader. Dessa ska göras tillgängliga för publika verksamheter och utvändigt bevaras i karaktären, vilket ger området en tydlig identitet. Det ska skapas bilfria miljöer för kultur, event, serveringar och möten m.m. Trappor med sittmöjligheter anläggs i den sydvästra delen. Möblering, armaturer och övrig utrustning anpassas till den industriella och historiska miljön.

En flytande ö i Munksjön är ytterligare ett viktigt sätt att få in fler gröna, allmänna ytor i Munksjöstaden. Här finns dock inget färdigt gestaltningsförslag.

Läs mer om arbetet med Munksjökajen här.

Illustrerad karta som markerar ut den södra delen av kajen, torgytorna samt den flytande ön.

Den norra delen av kajen är nu öppen för allmänheten. Den södra delen av kajen, torgytorna samt den flytande ön byggs i ett senare skede. När det kan ske är ännu oklart.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter