Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Illustration som symboliserar logistik och paketleveranser i stadskärnan

Logistik och transporter i stadskärnan

Studentarbete belyser vikten av smarta lösningar för varutransporter i den framtida innerstan.

En stor kunskap kring logistik krävs inte bara för vårt utvecklingsarbete med logistikområdet LogPoint South Sweden, utan även när vi arbetar med stadsutvecklingen av Södra Munksjön. En stadskärna fullt av bostäder, butiker, företag, skolor m.m. innebär mängder av dagliga leveranser som vi behöver skapa smarta och hållbara lösningar för. Citylogistik kan vara en svår ekvation och är ett aktuellt område för oss på SMUAB att jobba med.

Studentarbete om samordnad varudistribution

Under hösten 2019 gjorde Eva Holst och Jonathan Hjorth, två studenter från programmet ”Värdeskapande Logistik” på yrkeshögskolan i Jönköping, ett arbete hos SMUAB. Uppdraget gick ut på att kartlägga Jönköpings kommuns projekt ”Samordnad Varudistribution” samt se vilka nyttor och effekter systemet har för kommunen samt om Södra Munksjön kan ta med sig lärdomar i den framtida planeringen av stadsdelen Skeppsbron.

Samordnad Varudistribution (SVD) går i korthet ut på att förminska antalet leveranser till en viss leveranspunkt, exempelvis en skola, och på så sätt få en tryggare och säkrare miljö. Detta görs genom att alla beställningar samordnas och packas om på en samlastningscentral så att ett minimalt antal transporter krävs för att leverera varor till den slutliga destinationen.

Tankar från studenternas arbete

Vad kan vi ta med oss in i det framtida arbetet med SVD i åtanke? Eva och Jonathan rekommenderar bland annat att man tittar på godsflödena i ett så tidigt skede som möjligt och att man fastställer antalet leverenspunkter och kartlägger hur mycket gods olika typer av verksamheter genererar. De ser att samlastning är bra ur ett säkerhetsperspektiv.

SMUABs arbete med citylogistik

I delmål 3.3 i Södra Munksjöns hållbarhetsprogram Öppnas i nytt fönster. fastställs att vi ska jobba för att skapa förutsättningar för samordnade varuleveranser, cykeltransporter och fossilfria transporter. Detta ligger alltså till grund för vår tidiga planering av olika stadsdelar.

SMUAB är även med som deltagare i CLOSER Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - en nationell arena för ökad transporteffektivitet. Här kan vi ta del av andra städers och aktörers erfarenheter och hjälpa varandra att hitta och testa konkreta åtgärder och smarta lösningar för citylogistik.