Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund Idétävling för Stationsområde

Under 2016 arrangerade SMUAB och Jönköpings kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter och Trafikverket en idétävling om utformning av ett nytt stationsområde vid Södra Munksjön.

Bakgrund

Beslut har fattats nationellt att utreda de mest lämpliga sträckningarna, och därmed även de mest lämpliga stationsplaceringarna, för höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg respektive Jönköping och Malmö. Ett beslut om sträckningar och stationslägen förväntas tas efter de förhandlingar (Sverigeförhandlingen) som kommer att ske under 2016.

Jönköpings kommun antog i november 2012 ett ramprogram för området Södra Munksjön. Ramprogrammet redovisar ett spårreservat samt en placering av en station för höghastighetsbanan i ett läge söder om Munksjön. Programmet har utformats med stöd av de studier som Banverket gjorde i samverkan med Jönköpings kommun inför förstudien för Götalandsbanan, delen Linköping-Borås (underlagsrapport 5:5, juli 2009).

För att komma vidare med utformningen av Södra Munksjöområdet som helhet krävs det ytterligare studier avseende hur ett stationsområde ska gestaltas och integreras.

Syfte

Syftet med idétävlingen var att visualisera idéer, tänkbart innehåll och möjlig utformning av ett nytt stationsområde söder om Munksjön. Samtidigt syftade den till att visa hur stationsområdet kan inordnas i den planerade utbyggnaden av Södra Munksjöområdet som helhet.

Idétävling

Tävlingen var en idétävling och resultatet av tävlingen är tänkt att användas som underlag i den fortsatta processen för att skapa förståelse för hur ett framtida stationsområde kan komma att se ut och vilka funktioner det kan komma att innehålla.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften gick i korthet ut på att ge förslag till stationsbyggnadens och områdets utformning, ge förslag till utbud av service, handel och kultur, ge förslag på logistik och flöden samt redovisa idéer om utformning av stationsanläggningen med tillhörande brokonstruktion.

Tävlingens upplägg

 Tävlingen startade genom att en inbjudan skickades ut. Inbjudan uppmanade till att de som ville delta i tävlingen skulle skicka in en intresseanmälan.

Utifrån de som intresseanmält sig bjöds sedan fyra team in att delta i tävlingsskedet. Den officiella starten av tävlingen skedde genom utskick av tävlingsprogram samt startmöten med alla team.

Kort innan att vinnaren korades genom en prisceremoni, ställdes alla tävlingsbidrag ut för allmänheten i Jönköping.

Alla teams identitet samt teamens tävlingsbidrag hölls anonyma genom hela processen fram tills att tävlingen var avgjord.

Tävlingens resultat

Den 16 september 2016 korades vinnaren i idétävlingen. Läs mer om vinnaren, övriga förslagsställare samt se tävlingsbidragen här.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter