Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Porträttbild på Isabella och Rebecka framför Munksjön.

Stipendiater 2021: Isabella Ståhl och Rebecka Ståhl.

Stipendieutdelning 2021

För andra året i rad delar Södra Munksjön ut ett stipendium för att främja ett gott arbete på Jönköping university runt stadsutveckling. I år gick stipendiet till Isabella Ståhls och Rebecka Ståhls examensarbete om vertikala växtväggar.

Ett arbete som främjar stadsutvecklingen

I år blev det arbetet Integrering av växtväggar i stadsmiljö - en studie för att stärka stadens ekonsystemtjänster av Isabella Ståhl och Rebecka Ståhl som ansågs vara mest värdefull för stadsutvecklingen. Isabella och Rebecka har läst programmet Byggnadsutformning med Arkitektur på tekniska högskolan, Jönköping University.

Examensarbetet beskriver hur en ökad befolkning och förtätning har lett till bristande grönstruktur i urbana miljöer. För att skapa hållbara, resilenta och attraktiva städer måste mångfunktionella gröna lösningar skapas och bidra med ekosystemtjänster. Vertikala växtväggar skulle kunna vara ett sätt att göra detta på. Målet med arbetet är att tillföra mer kunskap om stadens ekosystemtjänster och hur just vertikala växtväggar kan förbättra stadsmiljön.

Frågeställningarna som undersöktes genom enkäter, djupgående intervjuer och dokumentstudier var:

  • "Vilken roll har vertikala växtväggar i Sverige idag"
  • "Hur kan vertikala växtväggar användas för att stärka ekosystemtjänsterna i staden"
  • ”Hur kan kommuner arbeta framöver för att integrera vertikal växtlighet och ekosystemtjänsterna i stadsmiljön”

Enkätstudien gjordes med de 50 största kommunerna i landet, medan djupgående intervjuer hölls med två kommuner; Helsingborg och Jönköping.

Bristande kunskap men stort intresse för vertikala växtväggar

Utifrån de olika studierna och intervuerna kan författarna bland annat se att växtväggar inte slagit igenom storskaligt ännu, vilket kan kopplas ihop med kunskapsbrist eller resursbrist. Trots osäkerhet och kunskapsbrist finns det ändå ett intresse och vissa lyckade exempel. De större städerna ligger i framkant.

I många fall överskrider kostnaden incitamenten för etablering av levande väggar. Ett problem kan också vara att kommunen inte råder över många fastigheter, vilket gör att ansvaret för etablering av växtväggar hamnar hos byggaktörerna.

Författarna drar dessutom slutsatsen att det behövs en mer storskalig etablering av vertikala växtväggar för att kunna påverka staden och befolkningen i stort.

Motiveringen till stipendiet

Ett väl genomfört arbete med fokus på stadens hållbara utveckling och de gröna ytorna, vilka har en stor betydelse för vår hälsa. En nationell studie som speglar de generella åsikterna om vertikal växtlighet och höjer kunskapen om dess betydelse för stadsmiljön och dess bidrag till stadens ekosystemtjänster.

På grund av covid-19 delades stipendiet även i år ut vid en liten tillställning hos Södra Munksjön Utvecklings AB samt vid en webbsänd ceremoni som högskolan höll.

Läs hela arbetet

Hela examensarbetet kan du ladda ner och läsa här. Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.