Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Foto på stipendiater Elly och Anna som håller i blommor samt stipendier. I bakgrunden syns vatten, byggnader och en blå himmel.

Elly Fagerström och Anna Fransson - stipendiater 2020.

SMUAB delar ut stipendium!

I år delade SMUAB för första gången ut ett stipendium för att främja ett gott arbete på Jönköping University runt stadsutveckling. Stipendiet gick till studenterna Elly Fagerström och Anna Fransson för sin studie i hur man kan tillvarata och främja barnperspektivet och barns perspektiv i stadsplanering.

SMUAB har under flera år delat ut stipendium till studenter vid Jönköping University som på något sätt bidragit till utvecklingen inom logistik och samverkan. Det har då gjorts under varumärket LogPoint South Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är SMUABs andra uppdrag, förutom stadsutveckling. Men i år delade man för första gången också ut stipendium för ett arbete som främja stadsutvecklingen i någon form.

Ett arbete som främjar stadsutvecklingen

I år blev arbetet Att tillvarata och främja barnperspektivet och barns perspektiv i stadsplanering - En studie som skildrar Göteborgs stads och Jönköpings kommuns planeringsmetoder av Elly Fagerström och Anna Fransson det som ansågs vara mest värdefullt och intressant för stadsutvecklingen.

Målet med deras arbete har varit att jämföra, diskutera och belysa metoder för att tillvarata och främja barnperspektivet och barns perspektiv i stadsplaneringen med stöd av en matris som Göteborgs stad tagit fram i sin barnkonsekvensanalys. Att involvera och lyfta fram barns erfarenheter och åsikter i stadsplaneringen kan vara till stor nytta för stadsutvecklingen och den sociala hållbarheten.

Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på fallstudier som gjorts på två olika områden i två olika städer i Sverige. Metoderna som valts för att genomföra fallstudierna är intervjuer, observationer och dokumentanalyser. En litteraturstudie genomfördes för att skapa en stadig grund och skapa bredare förståelse för ämnet.

Olika metoder för att involvera barns perspektiv

Resultatet visar att båda kommunerna involverar barns perspektiv och barnperspektivet i sin stadsplanering men genom olika metoder. Göteborg använder sig av sin matris och Jönköping tar fram barnkonsekvensbeskrivningar. Behovet av att bredda och sprida kunskapen och kompetensen kvarstår för att kunna fortsätta utvecklas i takt med den expansion många städer genomgår. Främjandet av de båda perspektiven i den fysiska planeringen bidrar till en ökad social hållbarhet, problemet är att man kanske inte alltid förstår eller ser det för att kompetensen och kunskapen inte finns i tillräckligt stor utsträckning överallt.

Motivering till stipendiet

”Att planera en stad är komplext och kräver förmågan att kunna möta de behov människorna och samhället har och de förutsättningar som staden och naturen ger. Ett av de mest relevanta perspektiven att använda sig av vid stadsutveckling är barnperspektivet. Det finns idag över 2,4 miljoner barn under 19 år i Sverige vilket är drygt 23 % av vår befolkning. Att tillämpa barnperspektivet och tillåta att barns perspektiv ges utrymme och tillåts påverka beslut är därför helt grundläggande för att kunna skapa en bra och hållbar stad.

Författarnas arbete är en välskriven analys som på ett mycket bra sätt visar på hur två olika kommuner idag arbetar med frågan. Författarna visar på stor kunskap om ämnet och ger genomgående goda analyser och välgrundade resultat och rekommendationer.”

På grund av covid-19 delades stipendiet i år ut vid en liten tillställning hos Södra Munksjön Utvecklings AB samt vid en webbsänd ceremoni som högskolan höll.

Hela arbetet finns att ta del av här. Pdf, 148.2 kB, öppnas i nytt fönster.