Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Pågående byggnad av infrastruktur

Ett djupdyk ner i gropen

Håll i dig nu! Nu är det dags för ett djupdyk ner bland schaktmassor, pålar och VA-ledningar för att reda ut hur det faktiskt går till när vi anlägger gator och infrastruktur i Skeppsbron.

Under gatan som du kan köra, gå och cykla på ligger ledningarna för dricksvatten, dagvatten och spillvatten – alltså VA-ledningarna. Dessa måste alltså komma ner på rätt plats allra först, innan vägen byggs.

Så här gör vi - från pålning till färdig väg:

1. På de ställen där det finns ”dålig” och ostabil mark börjar man med att lägg en s.k. överlast. Detta betyder att man belastar marken med en viss vikt för att pressa ihop och stabilisera den.

2. Sedan börjar jobbet med att slå ner pålar längs med hela sträckan som vägen ska gå och vattenledningarna ska vara. Pålningen sker alltså innan man börjar gräva eftersom pålningsmaskinen inte kan arbeta nere i gropen bland lösa massor och under grundvattennivån.

3. Eftersom ledningarna hamnar under den naturliga grundvattennivån behöver man under arbetets gång göra en grundvattensänkning. När du gräver vill du att det ska vara torrt – det går inte att stå och arbeta i vatten. För att lösa detta förs stora ”sugrör” ner i marken som tillfälligt suger bort vattnet så att grundvattennivån hamnar under den tänkta bottnen på gropen.

4. På vissa ställen behöver vi även sponta. Då slår vi ner stora metallplattor i marken för att säkra upp arbetsmiljön så att marken inte rasar ner i gropen där ledningarna ska anläggas.

Bilden illustrerar de första stegen i anläggningsarbetet.

5. Nu kan vi börja schakta (= gräva). Vi gräver ca 5 m. Toppen av pålarna sågas av så att de hamnar i höjd med bottnen av gropen. 

6. Längs med hela bottnen gjuter vi därefter en betongplatta. Pålarna fungerar som stödben till plattan. Betongplattan och pålarna behövs för att de mycket stora och tunga ledningarna ska ligga stabilt.

7. På plattan börjar vi alltså sedan lägga våra ledningar. Det normala är att ledningen med spillvatten placeras längst ner för att spillvattnet, vid ett mycket osannolikt läckage, aldrig ska komma i kontakt med vårt dricksvatten. Ledningarna spänns fast i plattan för att ligga helt stilla

Bilden illustrerar hur man gräver och sedan anlägger VA-ledningar på betongplatta.

8. När ledningarna väl är på plats börjar man fylla igen gropen. Allra först packar man in ledningarna i ett skyddande lager av bergskross, innan man fyller på med resterande material. Vi lägger aldrig tillbaka smutsig mark – bara rena massor!

Bilden gestaltar hur "gropen" fylls igen i olika lager.

9. Vi fyller igen gropen till en så kallad terrassnivå – vilket är något lägre än färdig väg. Detta för att göra plats för de sista topp-lagren: ett förstärkningslager av grövre grus, ovanpå det ett lager av finare grus och till sist: en yta av plattor eller asfalt. Det är detta vi med blotta ögat ser som vår gata och som vi kör, går eller cyklar på.

10. Nu har vi en fullt fungerande gata med VA-ledningar under. Så bra, men tanken är ju att den ska skapa ett fint och trevligt rum i staden – med träd, planteringar, bänkar och liknande runt. Denna sista gestaltning görs först när all byggtrafik är borta från området så att inget förstörs. Fram till dess görs en tillfällig gestaltning så att det ska kännas trevligt för de som bor i området under tiden resten byggs!

Bilden gestaltar det färdiga resultatet efter anläggning av VA-ledningar och gata.