Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Utvecklingsbolaget

Södra Munksjön förvärvar fastigheter i Skeppsbron

I takt med att arbetet med Skeppsbron tar fart förvärvar nu Södra Munksjön Utvecklings AB fastigheterna Övergången 9 samt Övertiden 6 i området. Detta gör att bolaget stärker sin ställning som en aktiv partner till stadsutvecklingen.

För att kunna förverkliga sitt uppdrag att leda stadsutvecklingen inom området Södra Munksjön måste utvecklingsbolaget skaffa sig rådighet över mark i vissa delområden. Det innebär att man bland annat måste förvärva fastigheter. Nu arbetas det intensivt med delområdet Skeppsbron som är det första området utvecklingsbolaget tar sig an. Som ett led i att skaffa sig rådighet har Södra Munksjön Utvecklings AB nu förvärvat fastigheterna Övergången 9 samt Övertiden 6 som är belägna inom Skeppsbron.

Inom ramprogramsområdet kommer bolaget att behöva göra ett antal fastighetsförvärv för att, tillsammans med övriga delaktiga fastighetsinnehavare, kunna ingå i de samverkansavtal som kommer leda utvecklingen av de olika stadsdelarna. I östra Skeppsbron äger bolaget idag ca 14 % och med det nya förvärvet ökar detta till 52%. Målet för att kunna genomföra sitt uppdrag är att bolaget ska äga minst 20-40% av marken i varje delområde som utvecklas.

Marken behövs för att kunna:

  • förverkliga sitt uppdrag enligt ägardirektivet
  • ta tillvara kommuninvånarnas intressen i den övergripande utvecklingen
  • strategiskt förvärva fastigheter för att kunna upplåta byggrätter och mark som gynnar samhällsnyttan, ex parker, förskolor, skolor, äldreboende m.m.
  • vara delaktig och en stark partner i att kunna styra utvecklingen av varje delområde

I dagsläget ingår Övergången 9 som en tillgång i bolaget Övergången Fastighets AB som ägs till 100% av Tommy Hegestrand AB. Övertiden 6 ingår som en tillgång i bolaget Tommy Hegestrand AB. Denna fastighet kommer dock innan tänkta tillträdesdagen att överföras till Övergången Fastighets AB genom förvärv eller fastighetsreglering som kommer hanteras av säljaren.

Fastigheterna har värderats till överenskommet värde om 180 mnkr enligt nedan:

  •  Övergången 9: 70 mnkr. Fastigheten är en rivningsfastighet som värderas efter planerad markanvändning enligt ramprogrammet.
  •  Övertiden 6: 110 mnkr. Fastigheten är värderad utifrån pågående markanvändning vilken är uthyrning till affärslokaler. Värdet är beräknat efter den avkastning som fastigheten ger i dagsläget.

Köpeskillingen är satt till 158,1 mnkr för aktierna. Vid överlåtelsen tar också Södra Munksjön Utvecklings AB över ett lån om 22 mnkr från säljaren. Det lånet ämnar bolaget att lösa.

Byggnaderna på fastigheten Övergången 9 omfattar ca 5 500 kvm (totalt fastighetsstorlek 20 000 kvm) vilka i stort sett är helt uthyrda. Total hyresintäkt enligt årsredovisningen 2014 för fastigheten uppgår till 2,6 mnkr. Driftsöverskottet budgeteras till ca 2 mnkr årligen.

Byggnaderna på fastigheten Övertiden 6 omfattar ca 9 000 kvm (total fastighetsstorlek 19 000 kvm) där i stort sett alla kvm är uthyrda till ett flertal hyresgäster. Enligt säljaren uppgår total hyresintäkt för fastigheten till ca 6,5 mnkr. Ett driftsöverskott för fastigheten beräknas årligen uppgå till ca 5 mnkr.

Bägge dessa fastigheter kommer ge ett överskott till Södra Munksjön Utvecklingsbolag AB under ett flertal år framåt.

Affären mellan Södra Munksjön Utvecklingsbolag AB och Tommy Hegestrand har varit aktuell vid ett tidigare tillfälle, i december 2015. En förutsättning var då att säljaren skulle få förvärva ett antal skogsfastigheter inom Axamo- och Hedenstorpsområdet från Jönköpings kommun samt att Jönköpings kommun skulle få förvärva mark anslutning till planerat industriområde vid Hedenstorp av säljaren.

Jönköpings kommun valde att inte genomföra affären och på grund av avhängiga avtal gick heller inte Södra Munksjöns affär att genomföra.

Den ökade totala köpeskillingen för förvärvet sedan december är 35 mnkr och denna beror dels på att skogsfastigheterna i Axamo inte finns med i nuvarande affär samt att förändrade förhållanden i området gjort att värderingen nu ser annorlunda ut.

Genom goda förhandlingar och en stor förståelse för vikten av Jönköpings fortsatta stadsutveckling från säljaren har man lyckats genomföra förvärvet.

- Det känns väldigt positivt att vi har lyckats genomföra affären. Det ger bolaget mycket goda möjligheter att skapa en riktigt bra stadsdel och i denna kunna ta tillvara kommuninvånarnas intressen, säger Åsa Friis, VD för Södra Munksjön Utvecklings AB.

Karta över Övergången 9 samt Övertiden 6. Pdf, 537.2 kB.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter