Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Undersökning del 2 inom området Skeppsbron

I början av juni 2015 startade tre undersökningar som skulle pågå under början av sommaren inom området Skeppsbron. De undersökningar som utfördes var inom Geoteknik, Miljöteknik samt Arkeologi.

Under vecka 37 kommer del 2 av den Miljötekniska undersökningen påbörjas vars omfattning förklaras nedan.

Miljöteknisk undersökning

Under vecka 37-40 kommer DGE Mark och Miljö att utföra miljötekniska undersökningar vid Skeppsbron. Den miljötekniska undersökningen kommer att genomföras via borrning i förutbestämda provpunkter. Hela Skeppsbro-området kommer att delas in i ett teoretiskt rutnät om 20x20 m. Generellt placeras en provpunkt i varje ruta. Detta innebär att samtliga fastigheter inom området kommer att undersökas i ett antal punkter. Ovan beskriven rutnätsundersökning syftar till att ge en uppfattning om eventuell föroreningssituation över hela området.

Tidigare genomförda undersökningar samt föreliggande rutnätsundersökningen kommer att ge en bra bild över hur föroreningssituationen ser ut i jord och grundvatten inom Skeppsbro-området.

Eventuellt kommer kompletterande provtagning att behöva genomföras under hösten, där främst avgränsning av påträffade föroreningar blir aktuellt. Om så blir fallet kommer detta meddelas i god tid.  

Efter genomförda undersökningar kommer DGE Mark och Miljö att arbeta fram diverse utredningar som grundar sig på utförda undersökningar. Utredningar som är aktuella är t.ex. riskbedömning och åtgärdsutredning.

Nedan finns länkar till kartor över aktuellt undersökningsområde indelat i västra och östra delen. Läge för planerade borrpunkter är på kartorna markerade med blåa trianglar.


Skeppsbron västra delen Pdf, 550.1 kB.

Skeppsbron östra delen Pdf, 617 kB.  


För frågor angående planerad Miljöteknisk undersökning hänvisas till info@sodramunksjon.se

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter