Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Illustration som förenklat förklarar de olika vattenverksamheterna. Klicka på bilden för att ladda ner en tillgänglighetsanpassad PDF.

Illustration som förenklat förklarar de fyra vattenverksamheterna samt några delar marken under Skeppsbron och Munksjön. Klicka på bilden för kunna se som PDF i ett större format.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamheter

När den nya Skeppsbroparken anläggs vid Munksjöns södra strand kommer en del arbeten och åtgärder göras som kan ha påverkan på vattnet och miljön i och vid Munksjön. För att få genomföra dessa så kallade ”vattenverksamheter” behöver SMUAB ansöka om tillstånd hos mark och miljödomstolen.

Kompletterande Samråd

I början av 2021 genomfördes ett samråd för vattenverksamheter i och intill södra delen av Munksjön. I april 2021 hölls ett kompletterande samråd på grund av vissa förändringar.

Efter mer ingående beräkningar kring stabiliteten i Skeppsbroparken har det visat sig att de geotekniska förhållandena är mer gynnsamma än vad som initialt bedömts. Därför kan tryckbanken bytas ut mot ett förstärkt erosionsskydd. Därmed minskar också inverkan och ingreppet i natur- och vattenmiljön.

Det komplettande samrådet genomfördes för att återge de nya förutsättningarna och vattenverksamheternas inverkan på miljön utifrån de nya förutsättningarna.

Illustrerad karta som visar de tänkta vattenverksamheterna och deras placering i och intill Skeppsbroparken och Munksjön. Klicka på kartan för att ladda ner en tillgänglighetsanpassad PDF.

Illustrerad karta som visar de tänkta vattenverksamheterna utifrån de nya förutsättningarna. Klicka på bilden för att se den större.

Bakgrund

Den nya stadsdelen Skeppsbron ska innehålla en attraktiv park, Skeppsbroparken, längs med Munksjöns södra strand. Förutom att grönska, träd, lekplatser och liknande blir ett trevligt inslag i parken ett flertal bryggor som ger möjlighet till vattennära aktivitet och avkoppling.

För att klara eventuella framtida översvämningar behöver marknivån i parken höjas och strandlinjen i Skeppsbroparken kommer behöva skyddas mot erosion (nednötning).

Marken under Munksjön och Skeppsbron består till stor del av torv. På Munksjöns botten finns dessutom sediment av små partiklar som tillsammans med de tjocka lagren torv bildar en mycket mjuk, lös och instabil botten. För att skapa en bättre stabilitet i strandzonen och på bottnen föreslås att en så kallad tryckbank anläggs.

Sammantaget är det dessa vattenverksamheter som vi bedömer behöver göras och som kräver tillstånd:

  1. Anläggning av tryckbank (för att säkerställa stabiliteten i parken och sjön)
  2. Anläggning av erosionsskydd (för att skydda strandlinjen mot nednötning)
  3. Uppfyllnad av mark i parken (för att minska risken för översvämning på lång sikt)
  4. Konstruktion av bryggor (ett inslag i den nya parken)
Karta som visar ungefärlig placering av de olika vattenverksamheterna. Klicka på bilden för att ladda ner en tillgänglighetsanpassad PDF. 

Karta som visar ungefärlig placering av de olika vattenverksamheterna. Klicka för att se en PDF i ett större format.

Vilka åtgärder ska göras?

Uppfyllnad av parken

På grund av klimatförändringar kommer översvämningar bli vanligare i framtiden. För att säkerställa att marken inte svämmas över så ofta, behöver den kommande Skeppsbroparkens nivå höjas. Det görs genom att marken fylls upp med jordmassor till en lämplig nivå.

Tryckbank

Munksjöns sjöbotten är till stora delar mycket mjuk och lös. Det beror på att marken under sjön består av tjocka lager torv samt att sediment, som utgörs av små partiklar som ligger i lager, finns på sjöbottnen. När vi höjer marknivån i Skeppsbroparken genom uppfyllnader tyngs marken ner. Om ingenting görs för att motverka den tyngd som skapas finns en risk att den lösa bottnen som är i Munksjön på sikt inte klarar av att hålla emot. För att parken och strandzonen ska vara stabila krävs ett lika starkt ”mothåll” från sjön. En åtgärd för att uppnå detta är att anlägga en så kallad tryckbank. Då läggs ett tjockt lager av exempelvis sand och stora stenblock på sjöbotten vid strandlinjen och en bra bit ut i vattnet. Trycket från tryckbanken blir då en slags motvikt till tyngden från parken och resulterar i stabilitet (se illustration som enkel förklaring).

Erosionsskydd

Strömmande vatten och vågor nöter långsamt på strandlinjen och bryter ner den. Denna nednötning kallas med ett annat ord för erosion. För att skydda markområden mot nednötning läggs ett erosionsskydd som kan bestå av t.ex. stora stenar, växtlighet eller spont. Platser med kraftigt strömmande vatten kan behöva ”kraftigare” erosionsskydd än platser med mer stilla vatten.

Exakt förslag på utformning av erosionsskyddet vid Skeppsbroparken är ännu inte klart, men målet är att det ska bidra med både skydd av strandlinjen samt en förbättrad miljö för fisk och andra djur och växter.

Bryggor

För att skapa en park där närheten till vattnet blir ännu bättre är planen att bygga bryggor ut i Munksjön. Dessa är tänkta att skapa ett vattennära vardagsliv och rekreation samt möjliggöra olika vattenaktiviteter som t ex. rodd, kanot och fiske. Bryggorna kommer främst att vara av typen fasta bryggor som anläggs på tryckbanken med hjälp av pålar. I tillståndsansökan tittar man på hur vatten och miljö i Munksjön kan påverkas av bryggorna. Ett exempel på påverkan kan vara att livsmiljön för djur och växter under bryggorna skuggas.

Att söka tillstånd

Även om resultatet av vattenverksamheterna till stor del är positivt och bedöms vara mycket viktigt, så medför de såklart också direkta eller indirekta miljökonsekvenser. Vi behöver därför ansöka om tillstånd enligt miljöbalken kapitel 11 hos mark- och miljödomstolen för att få genomföra dem.

Samråd

Ett första steg i ansökningsprocessen är att genomföra ett samråd där myndigheter, organisationer, föreningar och andra berörda får komma in med synpunkter, viktig information eller krav som sedan beaktas i ansökningshandlingarna.

MKB

Den mest omfattande delen i ansökan är den så kallade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). MKB:n är ett dokument som ska beskriva konsekvenserna av de väsentliga miljöeffekterna som kan uppstå på grund av de planerade vattenverksamheterna.

Prövning

När ansökningshandlingarna är klara skickas de till mark-och miljödomstolen för prövning. Slutligen ges ett beslut - en dom - där det framgår om vattenverksamheterna får genomföras eller inte, samt på vilket sätt de får genomföras.

När sker allt?

I juni 2023 fick vi en godkänd dom. Men att ansöka om tillstånd för det vi vill göra var en lång process. Samrådet för ansökan startade i december 2020 och pågick till 8 februari 2021. Sedan väntade ett stort arbete med att genomföra de utredningar som behövdes och därefter ta fram MKB:n (se ovan) och övriga handlingar. Efter att ansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen tog det nästan 2 1/2 år innan domen var klar. Under första halvan av 2024 kommer arbetet och åtgärderna börja synas ute vid Skeppsbron.

Samråd för vattenverksamheter

Synpunkter på samrådsunderlaget kunde skickas in mellan 11 januari 2021 och 8 februari 2021.

Synpunkter på den kompletterande samrådsinformationen kunde skickas in mellan 1 april 2021 och 26 april 2021.

Frågor som rör samrådet och samrådsunderlaget

Frågor kan ställas till Lena-Karin Krona via postgång (WSP Sverige AB, Att. Lena-Karin Krona, Box 2131, 550 02 Jönköping), telefon (010-722 55 11) eller mail (lena-karin.krona@wsp.com).