Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Parker i Skeppsbron bakgrund

Den nya stadsdelen Skeppsbron kommer präglas av den stora gröna standparken som sträcker sig utmed Munksjön. Här finns det plats för både vila och aktivitet. Området får även två kvartersparker samt en stor livfull esplanad! Under 2016, 2017 och delar av 2018 jobbar vi med gestaltning och detaljplanering av parkerna samt övriga allmänna ytor i Skeppsbron.

Beskrivning av platserna

Skeppsbroparken sträcker sig längs med hela norra sidan av Skeppsbron och har vattnet som närmsta granne. Förutom gång och cykelväg kommer det här finnas plats för många olika aktiviteter men också avkoppling, förströelse och gröna oaser. Bredden på parken varierar längs med hela sträckan. På två olika platser i Skeppsbron kommer dessutom mindre kvartersparker finnas.

Tallahovsesplanaden är ett brett stråk mitt i Skeppsbron som kommer knyta samman stadsdelen med stationsområdet  längst i söder. Här är målet att skapa liv och rörelse med en blandning av handel, serveringar, grönska och torgkänska. En av Södra Munksjöns framtida mötesplatser!

I projektet med utformning av allmänna platser i Skeppsbron ingår även gångfartsgatorna Oskarshallsgatan och Skeppsbrogatan samt ett antal lokalgator.

Gestaltningsuppdrag

Under 2016 har tre olika arkitektkontor fått lämna in förslag på de allmänna platsernas utformning. Kontorens gestaltningsuppdrag omfattade utformningsidéer för strandparken som sträcker sig längs med Skeppsbrons norra sida samt två mindre kvartersparker mitt i området. Uppdraget inkluderade även förslag på gestaltning av två öst-västliga gångfartsgator samt den breda nord-sydliga tallahovsesplanaden. De arkitektkontor som deltagit i projektet är:

Medborgardialog

Under hösten 2016 höll SMUAB i en medborgardialog för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron där allmänheten fick tycka till om vad man vill ha och kunna göra på platserna. Medborgarförslagen tas tillvara i den slutliga utformningen av parkerna i Skeppsbron.

Fortsatt arbete

Under slutet av 2016 och 2017 har de tre gestaltningsförslagen utvärderats och sammanställts. Den bästa kombinationen av förslagen ligger, tillsammans med medborgarförslagen, till grund för den slutliga utformningen av parkerna i Skeppsbron. Det slutliga gestaltningsförslaget för den västra delen av Skeppsbron blev klart under 2018.

Gestaltningsförslag för

Munksjökajen

RadarPDF

Krook & TjäderPDF

AtkinsPDF

Karta över Munksjökajen samt parkerna i Skeppsbron. Klicka på bilden för att se den större.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.