Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Beskrivning av Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron

De färgade delarna visar de områden som medborgardialogen har omfattat. Man kunde alltså tycka till kring både Munksjökajen och torget i Munksjöstaden samt parkområden i Skeppsbron och den breda Tallahovsesplanaden mitt i Skeppsbron.  

Parker i Skeppsbron

Hela norra delen av Skeppsbron präglas av en lång strandpark där vattnet är närmsta grannen. Förutom gång och cykelväg kommer det här finnas plats för många olika aktiviteter men också avkoppling och förströelse. Bredden på parken varierar längs med hela sträckan. På två olika platser i Skeppsbron kommer dessutom mindre kvartersparker finnas.

Tallahovsesplanaden

Tallahovsepslanaden är ett brett stråk mitt i Skeppsbron som kommer knyta samman stadsdelen med stationsområdet  längst i söder. Här är målet att skapa liv och rörelse med en blandning av handel, serveringar, grönska och torgkänska. En av Södra Munksjöns framtida mötesplatser!

Munksjökajen

Munksjökajen utgör en långsmal sträcka som börjar vid högskolan i norr. Sträckan varierar mycket i bredd - den smalaste delen är endast ca 4,5 m medan den i söder blir upp till 41 m bred. Med Munksjökajen kommer man äntligen kunna ta sig hela varvet runt Munksjön utan att lämna vattenlinjen! Gång och cykelvägar är givna delar av sträckan, men kan även innehålla grönska, platser för avkoppling eller aktiviteter av olika slag.

Munsksjötorget

Torgytan i Munksjöstaden blir en viktig mötesplats som präglas av den platsspecifika industriella miljön med bevarade hundraåriga industrilokaler som görs tillgängliga för publika verksamheter. Området ska bli en trevlig torgmiljö för till exempel kultur, event och serveringar.

 

Medborgardialogens viktiga datum:

17 okt - medborgardialogen öppnar

25 nov - medborgardialogen stänger

Efter 25 nov - sammanställning av dialogen och fortsatt arbete med detaljplaneringen där inkomna synpunkter tas tillvara!

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.