Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Öljetten - Frågor och Svar

Här publicerar vi löpande frågor och svar som kommer in till markanvisningen för Öljetten i Skeppsbron.

Alla frågor mailas till markanvisning@sodramunksjon.se

FINAL - frågor och svar

Fråga 1: Ivårt förslag inom Kvalificeringsfasen ingår att vi under pågående finalperiod kommer ta kontakt med olika aktörer för att forma ett så starkt samarbete som möjligt för att nå upp till redovisade mål. Vi vill försäkra oss om att dessa kontakter ej strider mot sekretessreglerna i tävlingen. 
Svar 1: Nej, vi ser inget problem med detta. Dock är det viktigt att ni fortsatt jobbar med att hålla anonymiteten och även ber de ni pratar med att respektera detta. Lycka till med ert samarbete!

KVAL - frågor och svar

Fråga 1:Kan det vara aktuellt med ett vård och omsorgsboende (även så kallat särskilt boende för äldre) inom kvarteret som ett komplement till bostadsrätterna?
Svar 1:Detaljplanen för området medger användning BC – Bostäder, Centrum. Boverket anger att inom användning B är det möjligt att uppföra gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. Ett äldreboende kan exempelvis inte uppföras då vårdinslaget är för stort. Om frågan avser ett boende som inte innefattar ex. fast personal med personalutrymmen etc. är det därmed möjligt att uppföra det inom kvarteret, men på grund av kravet på bostadsrätter måste boendet upplåtas som detta.

Fråga 2: När bedömer ni att vinnaren tillträder fastigheten och erlägger köpeskillingen?
Svar 2: 10% av köpeskillingen betalas vid kontraktsskrivningen och resterande betalas vid tillträde av fastigheten. Tillträde är möjligt i direkt anslutning till att tävlingen är klar men exakta detaljer kring detta får diskuteras mellan SMUAB och vinnaren.

Fråga 3: Det är idag en väldigt stor risk med verksamheter i BRF:er, då den ekonomiska bärkraften ofta är svag för verksamheter. Speciellt aktuellt idag. Hur kan man fördela den risken mellan BRF:en och kommun?
Svar 3: Ansvaret för verksamheterna i bottenvåningarna ligger på den framtida fastighetsägaren. Dock så kommer SMUAB att kunna vara behjälplig med idéer och tankar kring hur det kan fungera.

Fråga 4: Finns det mer information om P-huset?
Svar 4: Det finns mer information om P-huset. Denna information kommer att delges de 3-5 teamen som går vidare efter kvalet då den är viktig information för det framtida skissarbetet.

Fråga 5: Varför markanvisas just detta kvarteret nu och inte kvarteren närmast vattnet?
Svar 5: Kvarteret Öljetten är fint placerad längs Kämpevägen som kommer bli ett livlig kommunikationsstråk. Fördelen med att börja med denna markanvisningen är att skapa ett kvarter som har en viktig framsida mot detta stråk. Detaljplanen är även utformad så att det med hänsyn till buller är lämpligast att kvarteren vid Kämpevägen byggs först för att sedan bygga kvarteren vid vattnet.

Fråga 6: Hur hugget i sten är det med upplåtelseform BR?
Svar 6: Redan i ramprogrammet slog man fast att det var en fördelning på ca 50/50 mellan hyresrätter och bostadsrätter. SMUAB har också ingått ett avtal med övriga markägare i området. Det innebär att kravet på bostadsrätten i kvarteret Öljetten är fast. I kommande markanvisning, av kvarter 11, kommer det vara möjligt att bygga hyresrätter.

Fråga 7: Finns en grundkarta att ladda ner som DWG?
Svar 7: Ja, du hittar en DWG-grundkarta för nedladdning under rubriken "Inbjudan & Bilagor för nedladdning" på den här sidanöppnas i nytt fönster. Grundkartan är uppmärkt som Bilaga 8 - Grundkarta.

Fråga 8: Har en undran gällande om man kan lämna in flera kval / finalförslag med flera olika aktörer. Hur ställer man sig till detta?
Svar 8: Ja det går bra så länge man i varje förslag redovisar företaget enligt kraven.

Fråga 9: Finns det ett pågående ärende avseende fastighetsbildning/-indelning och kan man i så fall komplettera det med ytterligare en delning i två (eller ev tre) fastigheter? Och samma frågeställning kring GA och ev samfälligheter? (Av den info som finns att tillgå i tex Datscha inkluderar fastigheten Öljetten 1 idag p-däcket)
Svar 9: Finns inget pågående fastighetsbildningsärende, vilket gör det möjligt att i senare skede fastighetsbilda om så önskas. Kostnaden tas av exploatören. Bildning av ny gemensamhetsanläggning görs även detta i senare skede för ex. gård.

Fråga 10: Vilken handling kommer köpeskillingens ytberäkning att baseras på? Bygglovshandling? (Presentera gärna ett tydligt exempel på ekvationen)
Svar 10: När det gäller priset så kommer det vara BTA på bygglovshandlingen x 4500:- förutsatt att aktören maximerar BTA ytan på fastigheten.

Fråga 11: Blir vinnaren en part i Markfördelningsavtalet? (Med tanke på texten på första sidan i Handlingsplan) Eller blir man part i förhållande till handlingsplanen för aktörer inom markanvisning, och när får man i så fall ta del av den handlingsplanen?
Svar 11: SMUAB har beslutat att använda handlingsplanen för markfördelning för denna tävling. Vinnaren av tävlingen blir dock inte part i markfördelningsavtalet utan utförare enligt texten "I de fall då byggnationen överlämnas till annan part ansvarar den ursprungliga byggaktören för att säkerställa att aktiviteterna genomförs av utföraren." Handlingsplan Skeppsbron Västra, FÖR PARTER I MARKFÖRDELNINGSAVTAL sid. 3

Fråga 12: Har ni några pågående aktiviteter/program inom Södra Munksjön avseende social hållbarhet som man kan ansluta sig till?
Svar 12: Nej, SMUAB bedriver idag inga aktiviteter/program utöver den övergripande styrningen och samordningen av hållbarhetsarbetet som går att ansluta sig till.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.