Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Öljetten - Frågor och Svar

Här publicerar vi löpande frågor och svar som kommer in till markanvisningen för Öljetten i Skeppsbron.

Alla frågor mailas till markanvisning@sodramunksjon.se

Fråga 1:Kan det vara aktuellt med ett vård och omsorgsboende (även så kallat särskilt boende för äldre) inom kvarteret som ett komplement till bostadsrätterna?
Svar 1:Detaljplanen för området medger användning BC – Bostäder, Centrum. Boverket anger att inom användning B är det möjligt att uppföra gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. Ett äldreboende kan exempelvis inte uppföras då vårdinslaget är för stort. Om frågan avser ett boende som inte innefattar ex. fast personal med personalutrymmen etc. är det därmed möjligt att uppföra det inom kvarteret, men på grund av kravet på bostadsrätter måste boendet upplåtas som detta.

Fråga 2: När bedömer ni att vinnaren tillträder fastigheten och erlägger köpeskillingen?
Svar 2: 10% av köpeskillingen betalas vid kontraktsskrivningen och resterande betalas vid tillträde av fastigheten. Tillträde är möjligt i direkt anslutning till att tävlingen är klar men exakta detaljer kring detta får diskuteras mellan SMUAB och vinnaren.

Fråga 3: Det är idag en väldigt stor risk med verksamheter i BRF:er, då den ekonomiska bärkraften ofta är svag för verksamheter. Speciellt aktuellt idag. Hur kan man fördela den risken mellan BRF:en och kommun?
Svar 3: Ansvaret för verksamheterna i bottenvåningarna ligger på den framtida fastighetsägaren. Dock så kommer SMUAB att kunna vara behjälplig med idéer och tankar kring hur det kan fungera.

Fråga 4: Finns det mer information om P-huset?
Svar 4: Det finns mer information om P-huset. Denna information kommer att delges de 3-5 teamen som går vidare efter kvalet då den är viktig information för det framtida skissarbetet.

Fråga 5: Varför markanvisas just detta kvarteret nu och inte kvarteren närmast vattnet?
Svar 5: Kvarteret Öljetten är fint placerad längs Kämpevägen som kommer bli ett livlig kommunikationsstråk. Fördelen med att börja med denna markanvisningen är att skapa ett kvarter som har en viktig framsida mot detta stråk. Detaljplanen är även utformad så att det med hänsyn till buller är lämpligast att kvarteren vid Kämpevägen byggs först för att sedan bygga kvarteren vid vattnet.

Fråga 6: Hur hugget i sten är det med upplåtelseform BR?
Svar 6: Redan i ramprogrammet slog man fast att det var en fördelning på ca 50/50 mellan hyresrätter och bostadsrätter. SMUAB har också ingått ett avtal med övriga markägare i området. Det innebär att kravet på bostadsrätten i kvarteret Öljetten är fast. I kommande markanvisning, av kvarter 11, kommer det vara möjligt att bygga hyresrätter.

Senaste tidpunkt att skicka in frågor:

22/5 - 2020

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.