Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Bakgrund Idétävling för Stationsområde

SMUAB och Jönköpings kommun arrangerar i samarbete med Sveriges Arkitekter och Trafikverket en idétävling om utformning av ett nytt stationsområde vid Södra Munksjön.

Bakgrund
Beslut har fattats nationellt att utreda de mest lämpliga sträckningarna, och därmed även de mest lämpliga stationsplaceringarna, för höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg respektive Jönköping och Malmö. Ett beslut om sträckningar och stationslägen förväntas tas efter de förhandlingar (Sverigeförhandlingen) som kommer att ske under 2016.

Jönköpings kommun antog i november 2012 ett ramprogram för området Södra Munksjön. Ramprogrammet redovisar ett spårreservat samt en placering av en station för höghastighetsbanan i ett läge söder om Munksjön. Programmet har utformats med stöd av de studier som Banverket gjorde i samverkan med Jönköpings kommun inför förstudien för Götalandsbanan, delen Linköping-Borås (underlagsrapport 5:5, juli 2009).

För att komma vidare med utformningen av Södra Munksjöområdet som helhet krävs det ytterligare studier avseende hur ett stationsområde ska gestaltas och integreras.

Syfte
Syftet med idétävlingen är att visualisera idéer, tänkbart innehåll och möjlig utformning av ett nytt stationsområde söder om Munksjön. Samtidigt syftar den till att visa hur stationsområdet kan inordnas i den planerade utbyggnaden av Södra Munksjöområdet som helhet.

Idétävling
Tävlingen är en idétävling och resultatet av tävlingen avses användas som underlag i den fortsatta processen för att skapa förståelse för hur ett framtida stationsområde kan komma att se ut och vilka funktioner det kan komma att innehålla.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften går i korthet ut på att ge förslag till stationsbyggnadens och områdets utformning, ge förslag till utbud av service, handel och kultur, ge förslag på logistik och flöden samt redovisa idéer om utformning av stationsanläggningen med tillhörande brokonstruktion.

Inbjudan till prekvalificering
Från och med den 30 november 2015 kan team skicka in sin intresseanmälan till prekvalificeringsstadiet av tävlingen. Sista dag för intresseanmälan är den 22 januari 2016.

Urval och fortsatt tävlan
Efter den 22 januari 2016 startar en urvalsprocess där varje inskickad intresseanmälan utvärderas, varpå fyra team väljs ut för fortsatt tävlan. Tävlingen startar officiellt genom att programhandlingen skickas ut till tävlande team den 17 mars. Tävlingsbidragen lämnas in 17 juni 2016. Därefter påbörjar Juryn sitt arbete med att utvärdera bidragen och utse vinnaren. Vinnaren koras i mitten av september 2016. Först vid detta tillfälle tillkännages de tävlande teamens identitet.

Utställning av tävlingsbidrag
Den 27 augusti visas tävlingsbidragen från de fyra teamen för första gången i en premiärvisning. Premiärvisningen hålls i en central lokal i Jönköping. Utställningen av tävlingsbidragen fortsätter sedan i SMUABs lokaler på Södra Strandgatan 10 fram till slutet av september.

Tävlingens resultat
Den 16 september 2016 koras vinnaren i idétävlingen. Läs mer om vinnaren, övriga förslagsställare samt se tävlingsbidragen här.

 

Tävlingens Tidsplan

Följande preliminära tidplan har upprättats för genomförande av prekvalificering och idétävling:

2015-11-30 - Annonsering av inbjudan till prekvalificering.
2016-01-22 - Inlämning av intresseanmälan.
2016-03-04 - Urval klart. Besked om vilka som inbjuds att medverka i tävlingsskedet.
2016-03-17 - Utskick av tävlingsprogram.
2016-06-17 - Inlämning av tävlingsbidrag
2016-09-16 - Tävlingen avslutas och vinnare utses

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.