Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Byggloggen

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron?

Följ de senaste anteckningarna i byggloggen! Vill du veta mer om vad som händer? Kontakta projektedare Anna Friestedt!

 • 2020-06-26 Nya Kämpevägen, Murstensgatan, Kartonggatan och västra del av Oskarshallsgatan är justerade och klara för beläggning. Förläggning av el och opto är klart fram till kv.7. Muffning av fjärrvärme pågår.
 • 2020-06-18 Förstärkningslager och bärlager söder om kv 4 pågår. Terrassering norr om kv 3 pågår. Kabelschakt i Parkettgatan pågår. Muffning fjärrvärmning pågår i Oskarshallsgatan.
 • 2020-06-11 Alla bankpålplattor är monterade på Skeppsbrogatan. Filmning och provtryckning av VA-ledningar kommer vara klart och avslutas denna veckan. Växtbäddar mellan kv. 3 och kv 4 är klara.
 • 2020-06-04 Passage genom Skeppsbroparken öppen. Pumphus på pumpstation monterad. Utläggning av överbyggnad pågår.
 • 2020-05-29 Alla VA-arbeten är nu klara. Bärlager klart på Cementgatan, Oskarshallsgatan och Kartonggatan. Förstärkningslager pågår på ”nya” Kämpevägen. Svetsning och muffning fjärrvärme och fjärrkyla. Sista etappen pågår.
 • 2020-05-14 Pålning norr om Kv.3. Schakt för spillvatten till Tallahovsgatan. Arbete och fyll för fjärrvärme. Utläggning av förstärkningslager på nya Kämpevägen.
 • 2020-05-07 Förläggning av vatten och dagvattenledningar, östra Oskarshallsgatan. Fyllning mot kvarter 3, Cementgatan. Förläggning av fjärrvärme, östra Oskarshallsgatan. Förstärkningslager klart på Murstensgatan. Kabelarbeten pågår i Kämpevägen och Parkettgatan.
 • 2020-04-30 Bärlager på gc-väg väster om Kv.3. Kabelarbeten pågår i nya Kämpevägen. Förläggning av utloppsledningar för dagvatten i Munksjön. Förberedelser för att dra upp spont i östra delen av Oskarshallsgatan.
 • 2020-04-24 Spill Oskarshallsgatan klart, fyll i spont. Belysning och dränering Kämpevägen. Fjärrvärme oskarshall/parkettgatan. Ledningsarbeten sydvästra hörnet kv. 4. Skeppsbrogatan asfalterad och förbesiktad.
 • 2020-04-02 Savaqledningar i Oskarshallsgatan mellan kv.3 och kv.4 klara. Återfyllning Slakthusgatan. Vattenledning i Kämpevägen lagd till Parkettgatan. Belysningskabel och sättning av fundament pågår.
 • 2020-03-26 Reningsverk har avetablerats. Transformator på kvarter 4 på plats. Parkettgatan terrasserad. Spont Östra delen av Oskarshallsgatan klar. Schakt påbörjas.
 • 2020-03-19 VA Parkettgatan är klart. Spontning östra delen av Oskarshallsgatan. Terrassering av nya Kämpevägen. Förläggning av dagvatten på Kartonggatan är klart.
 • 2020-03-05 Gjutning av VA-plattor på södra Slakthusgatan. Terrassering, belysning och dränering på Skeppsbrogatan. Spillvatten på Parkettgatan.
 • 2020-02-27 Sista gjutningen av VA-pålplattor i Parkettgatan. Dagvatten norra delen av Parkettgatan. Vattenledning och fjärrkyleledning i Cementgatan pågående. Dränering och kabelschakt i Skeppsbrogatan påbörjad.
 • 2020-02-20 Dagvatten i cementgatan blir färdigt denna vecka. Geoduk på Skeppsbrogatan, från Cementgatan österut. Montage av pumpstation. Platta för VA-ledningar i Parkettgatan formas och gjuts. Fjärrvärme pågår.
 • 2020-02-13 Gjutning av ledningsplattor på Cementgatan. Klara med östra nedtrappning av bankpålningplattor på Skeppsbrogatan / Cementgatan. Sluttampen på huvudspillvattenledning Oskarshallsgatan. Formning av ledningsplattor Parkettgatan.
 • 2020-02-06 VA- Schakt för Oskarshallsgatan är i slutfasen. Övrigt VA-arbete i Orskarshallsgatan går enligt plan. VA-schakt pågår i Cementgatan. Provtryckning del av spillvattenledning utförd med gott resultat.Spontlåda på plats och schakt för pumpstation pågår.
 • 2020-01-30 VA-schakt för Oskarshallsgatan är i slutfasen. Övrigt VA-arbete i Orskarshallsgatan går enligt plan. VA-schakt pågår i Cementgatan. Provtryckning del av spillvattenledning utförd med gott resultat.”
 • 2020-01-17 Vi har jobbat hårt på att lösa kommande Cementgatan men nu sitter spont på gatan. Sänkning av grundvatten pågår. Pålning för VA-schakt avslutas denna veckan
 • 2019-12-19 Förberedelser för pålning, flytt av överlast. Förberedelser inför julledighet. Återfyllning av Oskarshallsgatan och Murstensgatan pågår.
 • 2019-12-12 Refug asfalterat på Jordbrovägen, återställning klar.
  Gjutning VA-plattor Slakthusgatan pågår. Hela delen öster om överlast är pålat. Schakt Oskarshallsgatan, nästa vecka gjuts brunnsplattor.
 • 2019-12-06 Lyckad provspontning Cementgatan.
  Fjärrvärme påbörjad Oskarshallsgatan. Schakt Oskarshallsgatan. Påbörjat fyll efter sanering Skeppsbrogatan.
 • 2019-11-22 Gjutning av pålplattorna i Skeppsbrogatan fortskrider. VA-arbetet fortsätter i Oskarshallsgatan. Första delen av vattenledningen är lagd fram till Murstensgatan.
 • 2019-11-19 Asfalt klart på nytt körfält Jordbrovägen. Arbete pågår med dagvattenbrunnar. Sanering färdigställd utmed Skeppsbrogatan.
 • 2019-11-12 Saneringen av Kvarter Östen med flera avslutas. Asfaltering sker vid anslutning mot Jordbrovägen. Vatten och avlopp anslutet mot befintlig brunn i Jordbrovägen. I entreprenaden för allmän platsmark renar vi vatten från grundvattensänkning för att klara våra myndighetskrav.
 • 2019-08-19 Start byggnation gator och ledningar Skeppsbron etapp 1.
 • 2019-06-03 Sanering av området runt gamla Slakteriet påbörjas.
 • 2019-03-18 Annonsering av förfrågningsunderlag Skeppsbron etapp 1.
 • 2019-03-11 Utläggning av överlast på gatumark påbörjas.
 • 2019-02-07 Tekniska kontoret gör förberedande arbete inför byggnation. Byte av vattenledning genom västra delen av Skeppsbroparken.
 • 2018-12-12 Skanskas första spadtag för nya kontorshuset Dialogen.
 • 2018-11-27 Relining av spillvattenledning i Jordbrovägen påbörjas.
 • 2018-11-15 Rivningar klara.
 • 2018-09-24 Arkeologisk utredning på plats påbörjas.
 • 2018-04-24 Rivning av området påbörjas.
 • 2018-03-16 Detaljplan Skeppsbron etapp 1 vinner laga kraft.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.